logo-fa (1)

چاکوچ متل قو

01154619451

Layer 596

متل قو، روبروی برج های عظیم زاده، جنب رستوران دانانو

تخفیف مخصوص چاکوچ متل قو

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
4/5
3/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ متل قو

01154619451

Layer 596

متل قو، روبروی برج های عظیم زاده، جنب رستوران دانانو

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ متل قو

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!