logo-fa (1)

چاکوچ نازی آباد

02155100160 - 02155100170

Layer 596

نازی آباد، خیابان گودرزی، روبه روی پایانه 17شهریور، پلاک 285

تخفیف مخصوص چاکوچ نازی آباد

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ نازی آباد

02155100160 - 02155100170

Layer 596

نازی آباد، خیابان گودرزی، روبه روی پایانه 17شهریور، پلاک 285

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ نازی آباد

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!