logo-fa (1)

چاکوچ نیاوران

02122722910

Layer 596

تهران، نیاوران، بالاتر از سه راه یاسر ، خیابان باهنر، پلاک 469

تخفیف مخصوص چاکوچ نیاوران

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
2/5
2/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ نیاوران

02122722910

Layer 596

تهران، نیاوران، بالاتر از سه راه یاسر ، خیابان باهنر، پلاک 469

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ نیاوران

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!