logo-fa (1)

چاکوچ چیتگر

02144720309

Layer 596

چیتگر، بالاتر از میدان المپیک، سه راه زببا دشت به سمت آزادگان، پلاک8

تخفیف مخصوص چاکوچ چیتگر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ چیتگر

02144720309

Layer 596

چیتگر، بالاتر از میدان المپیک، سه راه زببا دشت به سمت آزادگان، پلاک8

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ چیتگر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!