logo-fa (1)

چاکوچ کرج(جهانشهر)

02634496034-02634496037

Layer 596

کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، نرسیده به کسری شمالی

تخفیف مخصوص چاکوچ کرج(جهانشهر)

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ کرج(جهانشهر)

02634496034-02634496037

Layer 596

کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، نرسیده به کسری شمالی

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ نیاوران

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!