logo-fa (1)

چاکوچ کرج(مهرشهر)

02633414445

Layer 596

کرج(مهرشهر)، بلوار شهرداری، بین خیابان 200 و 202

تخفیف مخصوص چاکوچ کرج(مهرشهر)

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : ندارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
4/5
4/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ کرج(مهرشهر)

02633414445

Layer 596

کرج(مهرشهر)، بلوار شهرداری، بین خیابان 200 و 202

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ کرج(مهرشهر)

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!