logo-fa (1)

چاکوچ یوسف آباد

02188061478

Layer 596

یوسف آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، خیابان۳۸، جنب مرکز خرید فرهنگ

تخفیف مخصوص چاکوچ یوسف آباد

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
3/5
5/5
3/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ یوسف آباد

02188061478

Layer 596

یوسف آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، خیابان۳۸، جنب مرکز خرید فرهنگ

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ یوسف آّاد

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!