logo-fa (1)

چاکوچ بوشهر

09173080448-07733581510

Layer 596

خیابان مطهری (باغ زهرا) روبه روی مسجد آذربایجانی ها- جنب فروشگاه دشتی

تخفیف مخصوص چاکوچ بوشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : ندارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ بوشهر

09173080448-07733581510

Layer 596

خیابان مطهری (باغ زهرا) روبه روی مسجد آذربایجانی ها- جنب فروشگاه دشتی

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ بوشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!