logo-fa (1)

چاکوچ هروی

26144024-26147207

Layer 596

هروی خیابان استاد حسن بنا شمالی،بالاتر از آتش نشانی روبه روی بانک پارسیان

تخفیف مخصوص چاکوچ هروی

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : ندارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : ندارد

5/5
3/5
5/5
3/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ هروی

26144024-26147207

Layer 596

هروی خیابان استاد حسن بنا شمالی،بالاتر از آتش نشانی روبه روی بانک پارسیان

جای پارک در محدوده : ندارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ هروی

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!