logo-fa (1)

چاکوچ خرمشهر

06153522444-5

Layer 596

خیابان حافظ نو - روبروی الکتریکی گوشه ای

تخفیف مخصوص چاکوچ خرمشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : ندارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ خرمشهر

06153522444-5

Layer 596

خیابان حافظ نو - روبروی الکتریکی گوشه ای​

جای پارک در محدوده : دارد

امکان ارسال با پیـک : ندارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ خرمشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!