logo-fa (1)

چاکوچ نوشهر

01152339390

Layer 596

نوشهر-بلوار امام رضا- بعد از پل ماشلک روبه روی کوچه فرسایی

تخفیف مخصوص چاکوچ نوشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!

جـــای پــــارک در محــدوده : دارد

امــکـــــان ارســال بـا پیــک : دارد

دستــگــاه کـــــــارتـخـــوان : دارد

پــذیـــــرایــی در مـــحــــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفـیــت محـصـــول :

برخــــورد کارکنــــان :

بــــهــداشــــــــت :

ارســــال ســـــــریع :

logo-fa (1)

چاکوچ نیاوران

01152339390​

Layer 596

نوشهر-بلوار امام رضا- بعد از پل ماشلک روبه روی کوچه فرسایی

جای پارک در محدوده : دارد

امکان ارسال با پیـک : دارد

دستــگاه کارتخــوان : دارد

پذیرایــی در مـحــل : دارد

5/5
5/5
5/5
5/5

کیفیت محصول :

برخـورد کارکنان :

بــــهــداشـت :

ارســـال سـریع :

تخفیف مخصوص چاکوچ نوشهر

در حال حاضر این شعبه تخفیفی ندارد!